Бог - "Сущий". Властивості Єства Божого як найдосконалішого Буття

Догматичне богослів'я

Бог володіє повнотою найдосконалішого буття. Це прямо та не­обхідно передбачає ідея найбільшої досконалості Божої, яка владно ви­магає уявляти Бога таким, що має дійсне реальне буття, досконаліше від небуття чи буття у можливості в одному лише уявленні, і причому, це буття — найдосконаліше. Одкровення особливо виразно вказує на повноту досконалішого буття в Богові у найменуванні Його іменем Су­щий: "Я є Сущий". І говорить: "Отак скажи синам Ізраїлевим: Сущий по­слав мене до вас" (Вих. З, 14). "Цим іменем пояснюється цілковите бут­тя, яке не починалося і ніколи не припиниться" (Св. Григорій Богослов), "є мовби деяке море сутності, невизначене й нескінченне, що простя­гається за межі всякого уявлення про час і єство" [132, С. 196] (Сл. 38, і 45).

Бог, як "Буття" найдосконаліше, вільний від недоліків і обмежень, властивих буттю, що має кінець. Усі єства та предмети видимого світу обмежені, як початком і причиною свого буття, так і умовами свого існу­вання, які не є самобутніми та схильні до постійних видозмін; усі вони залежні від умов простору та часу. Бог же, найдосконаліший за Своїм буттям, вільний від усіх цих обмежень, - Єство самобутнє, ні від кого й ні від чого не залежне за Своїм буттям, а тому незалежне від випадко­вих змін (чи незмінне), а разом незалежне від усіх умов часу та просто­ру. Ознаки єства Божого, як найдосконалішого буття такі: 1) само­бутність; 2) незмінність; 3) вічність; 4) невимірність і 5) всюдипри­сутність.

1. Самобутність - це така властивість, яка означає, що Бог не походить ні від чого іншого і не залежить ні від якого буття у Своєму бутті, але притому й необхідні умови Свого буття має в Собі Самому. Для людського розуму ця властивість виявляється настільки необхідною, що без неї він не може й мислити Бога. Бог, залежний від іншого буття, не є Бог.

"Я є Сущий". Так Сам Бог визначає Себе як єство самобутнє, сповіщаючи Мойсею Своє ім'я при купині. Поясненням цих слів у Ново­му Завіті служать слова:" Я є Альфа й Омега, початок і кінець, говорить Господь, Котрий є й був і йде, Вседержитель" (Об. 1, 8).

Особливо ж прямо й сильно виражається думка про самобутність Божу в словах Спасителя: "Як Отець має життя в Самому Собі, так і Си­нові дав мати життя в Самому Собі" (Ін. 5, 26). Через пророка Ісайю Він говорить: "Це Я. До Мене не зроблено Бога, і не буде цього по Мені!" (Іс. 43, 10).

2.  Незмінність. Незмінність Бога - це така властивість, згідно з якою Він завжди перебуває один і той же і в єстві Своєму, і в Своїх си­лах і досконалостях, і у Своїх визначеннях, не залежачи від будь-яких змін чи випадкових переходів з одного стану (кращого чи гіршого) в інший (кращий чи гірший). Ця властивість неподільно поєднана в Богові з властивістю Його самобутності й необхідності, яку Він припускає.

Таким Одкровення й зображує Бога. Сам Він про Себе засвідчує:

"Я Господь Бог ваш, і не змінюся" (Мал. З, 6). Священні письменники стверджують, що "в Отця світів, що у Нього нема переміни чи тіні відміни" (Як. 1, 17; пор. Євр. 6, 16-17). Вони заперечують у Ньому змінність, помічену в природі. "Колись землю Ти був заклав, а небо - то чин Твоїх рук, позникають вони, а Ти будеш стояти ... і всі вони як оде­жа загинуть, Ти їх зміниш, немов те вбрання, і минуться вони... Ти ж той Самий, а роки Твої не закінчаться" (Пс. 102, 26-28).

Властивість незмінності Божої викликає деякі труднощі, що потре­бують пояснення:

а)  Як узгодити з незмінністю Бога народження в Ньому Сина й схо­дження Духа Святого? Відповідь на це дає св. Іоан Дамаскін (Виклад. Віри, 1 кн., 8 гл.). Бог Отець, народжуючи з власного єства подібне до Себе єство, народжує в середині Свого єства, а не зовні, Сам Собою, не потребуючи нічиєї допомоги, народжує вічно, нескінченно й безпере­станно, так, що Син завжди був з Отцем і в Отці, й тому народжує без нанесення шкоди Своїй незмінності. Тоді б тільки Він піддався зміні, ко­ли б у часі народжував Сина, зробившись Отцем потім, і не був Ним на­передодні, коли б народжував не Сам по Собі, а при сприянні ззовні, і коли б відбувалося відділення єства Сина від єства Отця. Подібне
міркування прийнятне і стосовно до сходження Святого Духа. У єстві са­мобутньому та вічному це народження та зведення є самобутнім і вічним, а тому в жодному разі вони не можуть служити в Ньому ознака­ми Його змінності [139, С. 87-89].

б)  Як узгодити з незмінністю Божою втілення Бога Слова в особі Ісуса Христа? Відповідь на це диво міститься у вченні Церкви про те, що два єства в Ісусі Христі, у єдиній іпостасі, з'єдналися не тільки не­подільно й нерозлучно, але й незлитно й незмінно чи незаперечно (віро­виклад IV Всел. Соб.), так, що ні Божество не змінилося на людство, ні людство на Божество, а кожне з єств зберегло свої властивості: Боже­ство Свою нескінченність, людство свою обмеженість [37, С. 46-48]. То­му, через втілення ніякої зміни в єстві Божому не настало: вона стала­ся б лише в тому випадку, якби Божество, як учили монофізити, злилося з людством, утворивши із Себе й людської природи нове, змішане єство.

в)  Як може зберігатися незмінність Божа, коли Бог у часі створив світ? Це пояснюється так. Творіння світу стосовно Бога не є чим-небудь випадковим і не передбаченим Богом; думка про світ існувала в розумі Божому вічно, причому, як думка про світ, що мав би бути створеним у часі: "відомі Богові від віку всі діла Його" (Діян. 15,18), однаково вічна в Богові й сила творчості. Творіння світу, отже, є не що інше, як здійснен­ня в часі вічної й незмінної думки Божої. З іншого боку, Бог не зі Свого власного єства сотворив світ, а сотворив його через зовнішню творчу дію Своєї волі, яка не викликала ніякої зміни в Його єстві.

3,  Вічність. Бог, як єство незмінне, не залежить від умов часу чи вічності. Час не є що-небудь саме по собі існуюче; він є лише формою буття скінченного, оскільки в ньому виникають постійні зміни в речах, внаслідок яких вони і з'являються або виникають, переходячи з одного стану в інший, і в кожну визначену мить є не тим, чим були раніше. Ци­ми змінами й визначається в послідовному бутті скінченному раніше й після, початок та кінець, теперішнє, минуле й майбутнє. Буття незмінно­го єства Божого цілковито й завжди однаково володіє Своїм буттям без будь-якого збільшення чи зменшення, без будь-якої послідовності чи зміни, а тому для Нього немає ні початку, ні кінця, ні минулого, ні май­бутнього, а є тільки завжди однакове, завжди існуюче чи вічне буття. В усі часи Він є тим же, завжди рівним Самому Собі.

Одкровення зображує вічність Бога з усією роздільністю. "Я є Су­щий", говорить про Себе Сам Бог. Внутрішня залежність вічності Божої від Його незмінності ясно викладена у вищенаведених словах псал­моспівця: "Спочатку Ти, Господи, землю був заклав... Ти той же і роки Твої не закінчаться". Про ступінь продовження буття Божого, стосовно до наших позначень часу, воно є свідченням Самого Бога: "Це Я, Я пер­ший, а також Я останній!" (Іс. 48,12; пор. 41, 4; 44, 6); "Я є Альфа й Оме­га, початок і кінець" (Об. 1, 8); "Я є перший і останній" (17 вір.); "До Ме­не не зроблено Бога, і не буде цього по Мені" (Іс. 43, 10).

Думка цих висловів така, що людина, куди б не сягала своїм розу­мом при вимірах часу початку чи кінця, скрізь зустрічає Бога, Який ви­ще найбільших вимірів часу: "Перш ніж гори народжені, і поки Ти ство­рив землю та світ, то від віку й до віку Ти Бог!" (Пс. 90, 2). Псалмоспівець говорить про Нього: "Бо в очах Твоїх тисяча літ немов день той вчо­рашній, який проминув і як сторожа нічна ..." (Пс. 90, 4).

4. Незмінність і всюдиприсутність. Знаходячись вище часу, Бог не обмежений ніякими межами простору, Він невимірний і всюдиприсутній. Подібно до часу, простір не є чимось, що існує незалежно від речей, а є також формою існування скінченних речей, оскільки їм властиві просто­рові визначення. Визначена протяжність (довжина, ширина, висота) ре­чей скінченних виникає від недостачі в них самобутності й залежності їх в забутті від зовнішніх умов, що зважають на просторові межі чи кордо­ни їх буття. Але Бог - це єство, яке стоїть вище всякого простору чи вимірної протяжності, єство неосяжне, необмежене й невимірне. Розг­лянутий відносно світу, Він є єством усюди присутнім, тобто Він перебу­ває не в одному якомусь місці чи в один час в одному, а інше в іншому, але перебуває скрізь, завжди й повністю. У світі як фізичному, так і моральному немає жодного місця, жодного створеного єства і в усіх цих єствах немає ніякого найменшого, так би мовити, часткового стану дії сил, де Бог не був би присутній.

Одкровення в усі часи сповіщало про невимірність і єства Божого. Сам Бог говорить про Себе в Старому Завіті: "Чи Я неба й землі не на­повнюю?" (Єр. 23, 24).

Давид сповідує також всюдиприсутність Божу в таких словах: "Ку­ди я від Духа Твого піду і куди втечу від Твого лиця? Якщо я на небо зійду, то Ти там, або поселюся в шеолі, ось Ти! Понесуся на крилах зірниці, спочину я на кінці моря, то рука Твоя й там провадить мене, і мене буде тримати правиця Твоя!" (Пс. 139, 7-Ю). Поклоніння Богові ду­хом та істиною не може бути прив'язане до будь-якого визначеного місця, а повинно здійснюватися скрізь (Ін. 4, 21-23). Апостол Лука на­вчає, що Бог є всюди, біля кожного з нас;"... бо ми в Нім живемо й ру­хаємось, і існуємо..." (Діян. 17, 27-28) [72, С. 10-122].